Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gok-wodynie.pl Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach. Data publikacji strony internetowej:2013-11-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-11-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test ‒ European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: http://www.gok-wodynie.pl/ spełnia wymagania w 97,95%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Eleryk, gok@wodynie.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (25) 6312011. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach jest zlokalizowany przy ul. Siedleckiej 11. Do wejścia prowadzi szeroki chodnik wykonany z kostki brukowej. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, szerokie. Za drzwiami wejściowymi znajduje się pierwszy hol, z którego, przez kolejne dwuskrzydłowe drzwi, można dostać się do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze: dużego holu, sali widowiskowej, gabinetu dyrektora, pokoju instruktorów i księgowej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Na parterze budynku, z głównego holu, można dostać się do dwóch łazienek. Jedna z nich jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  2. Schody prowadzące na piętro są położone tuż obok wejścia głównego. Schody prowadzą na piętro budynku. Posiadają poręcz. W budynku nie ma windy, ani windy dla inwalidów.
  3. Budynek nie posiada platform, pochylni, informacji głosowych.
  4. Obok budynku znajduje się parking bez miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych,
  5. W budynku można poruszać się z psem asystującym.
  6. W Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.